Or Coffee

  Sales conditions

  Sales conditions

  Sales conditions

  1. Onze facturen zijn contant betaalbaar te 9230 Westrem, door middel van overschrijving op de bankrekening van onze firma.

  2. Klachten moeten bij aangetekend schrijven worden ingediend binnen de 4 dagen na ontvangst van de factuur.

  3. In geval van laattijdige betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling, een verwijlrente verschuldigd zijn van 12% per jaar tot de dag van integrale betaling.

  4. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege, zonder enige aanmaning, het schuldsaldo verhoogd met 15%, met een minimum van €50. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.

  5. Voor alle betwistingen zijn enkel de rechtbank van Aalst bevoegd.

  6. De leverancier behoudt zich de eigendom voor alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan.